Regulamin • kurs skałkowy Jura Via Ferrata

Regulamin

Cześć!

Nazywamy się Pola Kryża i Dariusz Woźniczka. Jesteśmy właścicielami Akademii Wspinania climb2change oraz autorami przewodników, kursów, festiwali i treści cyfrowych, do których dostęp sprzedajemy za pośrednictwem naszego sklepu pod adresem https://climbingacademy.pl/ 

Cieszymy się, że jesteś!

Poniżej znajdziesz regulamin Akademii Wspinania climb2change oraz systemu rezerwacji, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatnościach dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Regulamin jest bardzo długi, dlatego łap skrót tego, co najważniejsze.

Sklep należy do c2c Pola Kryża Miejsce prowadzenia działalności to Oświęcim, ul. Prusa 5/6, 32-600. NIP:8561622565

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: climb2change.pl@gmail.com


Regulamin Akademii Wspinania climb2change

I. Definicje

Usługodawca – c2c Pola Kryża Miejsce prowadzenia działalności to Oświęcim, ul. Prusa 5/6, 32-600. NIP:8561622565, W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: climb2change.pl@gmail.com

Uczestnik wydarzenia – osoba która bierze udział w zajęciach, użytkownik Serwisu, który dokonał za pośrednictwem Serwisu rejestracji na Wydarzenie
Akademia – Akademia Wspinania climb2change
Kurs – usługa szkoleniowa świadczona przez Szkołę zawarta w ofercie.
Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie Szkoły osobno dla każdego rodzaju Wydarzenia, uwzględniający rodzaj Wydarzenia, termin Wydarzenia oraz dane Uczestnika kursu.
Wstępna rezerwacja – oświadczenie woli Uczestnika Wydarzenia (Formularz zgłoszeniowy) zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj oraz termin Wydarzenia.
Pełna rezerwacja – wpłata zaliczki określonej osobno dla każdego rodzaju Wydarzenia dokonana bezpośrednio na konto Szkoły: 53 1050 1256 1000 0092 6237 2999 ING Bank Śląski. Tytułem: imię i nazwisko oraz data wydarzenia.
Wydarzenie – konferencja, szkolenie, kurs, warsztat, zgrupowanie, wykład, happening, wystawa lub jakiekolwiek inne spotkanie, niezależnie od tego, czy ma charakter otwarty czy zamknięty, odpłatny, czy nieodpłatny, organizowane przez Organizatora Wydarzenia
Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania z Serwisu.

II. Rodzaje i Zakres Usług

 1. Przedmiotem sprzedaży są Wydarzenia znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie Akademii pod adresem climbingacademy.pl.
 2. Przedmiotem oferty sprzedaży są Szkolenia online znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie Akademii pod adresem climbingacademy.pl.
 3. Składnikami oferty Wydarzeń są: rodzaj Wydarzenia , termin Kursu oraz cena Kursu.
 4. Składnikami oferty Szkoleń online są: rodzaj Szkolenia, termin Szkolenia oraz cena Szkolenia.
 5. Zachęcamy do wykupienia dodatkowej polisy NNW.

III. Składanie zamówienia

 1. Wstępna rezerwacja następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na stronie Szkoły oraz akceptację postanowień Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Jeśli rezerwacja dokonywana jest poprzez e-mail, osoba zgłaszająca się ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
  1. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej oznacza akceptację Regulaminu.
  2. Przyjęcie Wstępnej rezerwacji od Uczestnika kursu jest potwierdzane zwrotną wiadomością e-mail na adres e-mail Uczestnika kursu podany w Formularzu zgłoszeniowym.
  3. Pełna rezerwacja następuje po wpłacie opłaty organizacyjnej w terminie 1 dnia. Wpłata ma być dokonana bezpośrednio na konto Szkoły: 53 1050 1256 1000 0092 6237 2999 ING Bank Śląski. Tytułem: imię i nazwisko oraz data wydarzenia. Po zaksięgowaniu wpłaty zostaje wysyłana wiadomość e-mail do Uczestnika kursu z potwierdzeniem rezerwacji. Po upływie terminu zapłaty nieopłacona rezerwacja zostaje anulowana.
  4. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna. Przed wydarzeniem, w czasie jego organizacji oraz przebiegu Akademia Wspinania ponosi koszty niezależne od ilości uczestników w grupie. Z tego powodu wszelkie wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi w żadnej części. Jest to kwota odpowiadająca ponoszonym kosztom niezależnym do przyjazdu uczestnika na imprezę.
  5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Wykonanie zamówienia
  1. Warunkiem realizacji Kursu jest wpłata pozostałej kwoty odpowiednio dla danego rodzaju Kursu.
  2. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem kursu na konto Szkoły. Jeśli wpłata miała miejsce w ostatniej chwili na kurs należy zabrać dowód wpłaty.
  3. Kursy wspinaczki odbywają się w grupach max. 4 osobowych + instruktor prowadzący Kurs.  W przypadku innych wydarzeń, które nie są szkoleniem, na jednego instruktora/ opiekuna przypada maksymalnie 10 osób.
  4. Forma zajęć Kursu będzie się opierać o zajęcia praktyczne w terenie skalnym oraz uzupełnieniem wiedzą teoretyczną. W przypadku niepogody zajęcia zostaną przeprowadzone na ściance wspinaczkowej.
  5. Wszystkie Kursy prowadzone są według programu podanego na stronie internetowej Szkoły odpowiednio do rodzaju kursu.
  6. Czas trwania Kursu podany jest na stronie internetowej Szkoły odpowiednio do rodzaju kursu.
  7. Potwierdzeniem zawarcia umowy będzie dowód sprzedaży lub faktura.
  8. Przystępując do zajęć, uczestnik oświadcza, iż nie posiada żadnych chorób uniemożliwiających uczestnictwo w imprezie, a w szczególności chorób serca i układu krążenia.
  9. Uczestnik ma obowiązek przyjechać na Wydarzenie punktualnie. Ponieważ szkolenia przebiegają zgodnie z ustaloną metodyką, nie jest możliwe uczestnictwo w dalszej części Kursu w przypadku opuszczania etapów poprzednich.
  10. W razie wcześniejszego wyjazdu z  Kursu żadna część wpłaconych środków nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach wcześniejszego wyjazdu możliwe jest odrobienie brakującej części zajęć w innym terminie. Takie odrabianie zajęć będzie uzgadniane indywidualnie w miarę wolnych miejsc na innych turnusach.
  11. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Kursie określa zamieszczony poniżej REGULAMIN ZAJĘĆ WSPINACZKOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AKADEMIĘ WSPINANIA climb2change

IV. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 1. Zgodnie z zapisem: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

V. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • Zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • Realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • Obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 1. Wysyłka climblettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://climb2change.pl/polityka-prywatnosci

VII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku, których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.07.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.

REGULAMIN ZAJĘĆ WSPINACZKOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AKADEMIĘ WSPINANIA climb2change

I. Cel zajęć

 • Nauka wspinaczki skalnej
 • Nauka zasad panujących w skałach i górach
 • Edukacja początkujących wspinaczy pod kątem bezpieczeństwa w skałach i górach
 • Rekreacja na świeżym powietrzu

II. Organizator

c2c Pola Kryża z siedzibą przy ulicy B. Prusa 5/6, 32-600 Oświęcim.  Identyfikująca się numer NIP 856 162 25 65

Organizator dokłada wszelkich starań, aby zajęcia odbyły się według harmonogramu a szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z programem.

III. Warunki uczestnictwa

Zajęcia przeznaczone są dla osób, początkujących, które nie umieją się wspinać lub osób średnio zaawansowanych, które znają podstawy wspinaczki, lub osób zaawansowanych, które poszerzają swoje kompetencje wspinaczkowe. W zależności od rodzaju zajęć, niezbędne kompetencje i wymagania są podane na stronie z ofertą.

Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zajęć nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zajęciach.
 • Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
 • Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zajęciami.
 • Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora i jego podwykonawców.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych, instruktorów, organizatora oraz warunków regulaminu.
 • Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w zajęciach.
 • Uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia.
 • Uczestnik zapoznał się z formułą zajęć.  Jest świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zajęciach.
 • Uczestnik zajęć nie jest pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zajęciach.
 • W przypadku uczestnictwa młodzieży i dzieci poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Opiekunowie akceptują ewentualne ryzyko wypadku i zrzekają się wszelkich roszczeń względem instruktorów, organizatorów i jego podwykonawców z tytułu następstw ewentualnego wypadku.

Akceptując regulamin uczestnik zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu szkoleń i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z  dnia 29 sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

 1. Opłaty uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w zajęciach jest podany na stronie wybranej oferty na stronie internetowej climbingacademy.pl. Cena nie obejmuje dojazdu, noclegów, wyżywienia, wydatków natury własnej, wejść na ściankę wspinaczkową.

 1. Reklamacje
 • Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres e-mail:. pola@climb2change.pl lub przesyłać na piśmie na adres Dariusz Woźniczka Szkoła Wspinania, ul. B. Prusa 5/6, 32-600 Oświęcim. Termin składania reklamacji jest do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 • Reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: oznaczenie uczestnika szkoleń (Imię, nazwisko, adres, datę, w którym odbywało się szkolenie), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, żądanie Użytkownika.
 • Organizator szkoleń rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do żądań Uczestnika, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
 1. Rezygnacja ze szkolenia
 • Rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy zgłosić Organizatorowi na adres email: pola@climb2change.pl lub przesyłać na piśmie na adres Dariusz Woźniczka Szkoła Wspinania, ul. B. Prusa 5/6, 32-600 Oświęcim.
 • Z rezerwacji można zrezygnować w każdym momencie. Wpłacona opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna.
 • W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania Uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę odpowiadającą wartości zajęć, w których uczestniczył.
 • W przypadku odwołania usługi szkoleniowej lub zmiany jej terminu, Uczestnik będący Konsumentem jest uprawniony do otrzymania w całości zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych na poczet tej usługi lub przekazania jej na poczet innego terminu szkolenia.

VII. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z zapisem: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

VIII. Postanowienia końcowe

 • Rekomendujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
 • W czasie prowadzenia zajęć w terenie lub na ściance wspinaczkowej obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających. Wspinanie to sport sam z siebie niebezpieczny. Jeżeli instruktor prowadzący zajęcia poweźmie uzasadnione podejrzenia, iż uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, ma prawo niezwłocznie usunąć uczestnika z zajęć. W takim przypadku nie nastąpi zwrot żadnej części poniesionych kosztów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zajęcia i powrotu z nich.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność ( w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na trasie, kradzieże.
 • Przewodnicy, instruktorzy ani organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uczestnika wycieczki – każdy uczestnik idzie na własną odpowiedzialność – w pełni świadomy zagrożeń czyhających w skałach i górach.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania wycieczki.
 • Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany, jako wytłumaczenie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, sytuacji nadzwyczajnych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 • Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie terenu, na którym odbywają się zajęcia i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 • Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej.
 • Organizator może odstąpić od szkolenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: Stwierdzenia przez Organizatora faktu rażącego nieprzestrzegania Regulaminu szkolenia przez osobę szkoloną. Odstąpienie Organizatora od szkolenia w powyższych przypadkach nie zwalnia Uczestnika od uiszczenia zapłaty za szkolenie w pełnej wysokości, nie upoważnia go także do wystąpienia z roszczeniem zwrotu jakiejkolwiek części wniesionej wcześniej opłaty. W przypadku osób nieletnich skutkuje to natychmiastowym usunięciem z kursu na koszt rodziców.
 • Organizator może odstąpić od szkolenia, gdy instruktor prowadzący Kurs stwierdzi, że warunki atmosferyczne nie pozwalają na dalsze prowadzenie zajęć. W takim przypadku zajęcia będą w miarę możliwości prowadzone na ściance wspinaczkowej.