Polityka Prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania ze zbioru stron internetowych umieszczonych w domenie climbingacademy.pl („Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest spółka Climb2change Akademia Wspinania Sp. z o.o. z siedzibą w Tłuczań, ul. Zagrodniki 104, 34-114 Brzeźnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000969828, NIP 5512654635,, adres e-mail: sklep.climb2change@gmail.com, tel.: 668128651 (dalej jako „Administrator“).
 3. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej lub pod adresem e-mail: sklep.climb2change@gmail.com.
 4. Administrator przestrzega zasad stosowania odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w tym w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem danych przez osoby nieuprawnione.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu udostępnionego pod adresem: climbingacademy.pl. Wszelkie pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie, w szczególności z uwagi na zmianę funkcjonalności Serwisu lub zmianę obowiązujących przepisach prawa.

II. KATEGORIE, CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

 1. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych użytkowników korzystających z Serwisu („Użytkownicy”):
  1. dane powiązane z zawieranymi umowami i dokonywanymi rezerwacjami takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, dane teleadresowe, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące podróży, informacje o płatnościach i transakcjach;
  2. dane powiązane z kontem w Serwisie imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane do logowania;
  3. informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników, takie jak adres IP, urządzenia końcowe, dane demograficzne, dane o Twoim sposobie użytkowania strony internetowej, dane o Twoim sposobie użytkowania newslettera, dane dotyczące Twoich zamówień w sklepie, dane o ruchu na stronie.
 2. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
  1. w celach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu i dokonywaniem rezerwacji lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 lit. b RODO);
  2. w celu komunikacji z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na otrzymywane od Użytkowników wiadomości, np. z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f RODO),
  3. w celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  4. w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu, obsługi konta w Serwisie, udzielenia wsparcia technicznego, tj. dla celów wykonania umowy o korzystanie z Serwisu lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  5. w celu wystawienia faktury, rachunku i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w celach księgowo-podatkowych, w związku z ewentualnymi kontrolami lub zapytaniami, postępowaniami sądowymi, itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  6. w przypadku otrzymania danych od innego Użytkownika, co może mieć miejsce, jeśli dane te przetwarzane są w celu realizacji rezerwacji dokonanej przez Użytkownika (więcej osób na jednej rezerwacji), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. w celu oferowania produktów i usług Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. w celu kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już naszym klientem;
  10. w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),obsługi korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  11. w celu analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  12. w celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwami climb2change i akademia wspinania climb2change, kont w portalu Instagram pod nazwą Użytkownika climb2change i akademiawspinania oraz konta w portalu tik tok pod nazwą climb2change oraz konta w portalu threads pod nazwa climb2change i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
  13. W celu nawiązywania interakcji za pośrednictwem aktywnego chatbota na portalu Facebook, umożliwiającego wysyłanie wiadomości o nowościach, wydarzeniach, promocjach itp. do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę – zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
  14. W celu nawiązywania interakcji przy użyciu narzędzia Manychat na serwisie Instagram, umożliwiającego wysyłanie wiadomości o nowościach, wydarzeniach, promocjach, materiałach itp. do Użytkowników, którzy zaangażowali się w interakcje pod treściami Administratora – zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
  15. w celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  16. w przypadku wyrażenia przez Uczestników zgody na przetwarzanie ich wizerunku, proces ten odbywa się na podstawie udzielonej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, który stanowi dane osobowe. Zgoda obejmuje utrwalanie w formie nagrania audio/audio-video/zdjęć podczas Imprezy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku zarówno jako samodzielnego materiału, jak i w ramach innych utworów. Administrator ma prawo dokonywania opracowań wizerunku, umożliwiających jego włączenie do większej całości oraz łączenie go z innymi utworami, w tym utworami audio-wizualnymi. Ponadto, Administrator może dokonywać ekstrakcji poszczególnych warstw materiału zawierającego wizerunek, w tym ekstrakcji warstwy audio i video. Zgoda obejmuje również wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych, zgodnie z wcześniej wskazanymi warunkami. Wykorzystywanie wizerunku, będące jednocześnie przetwarzaniem danych osobowych, oznacza utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w tym w pamięci komputera, na nośnikach danych cyfrowych i analogowych, techniką zapisu cyfrowego, techniką drukarską i reprograficzną (np. zdjęcia cyfrowe, wydrukowane plakaty). Rozpowszechnianie może odbywać się poprzez wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, bezpośrednie rozpowszechnianie egzemplarzy przez wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie w formacie analogowym i cyfrowym, w sieciach teleinformatycznych (w tym sieci Internet), w sieciach telefonicznych i na urządzeniach mobilnych (np. poprzez platformy takie jak Facebook, Instagram, Google+, YouTube, Twitter, Pinterest, strony www, w szczególności strona internetowa Administratora). Rozpowszechnianie może również obejmować środki masowego przekazu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w tym wizerunku, stanowi art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  17. w pozostałych przypadkach, tam, gdzie przewidziano możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane w zakresie i w celu wyrażonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi dokonanie rezerwacji, korzystanie z funkcjonalności Serwisu czy też otrzymanie odpowiedzi na wysłane zapytanie.

III.PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia danych, jeśli jest to dopuszczalne na gruncie RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych, w takim zakresie jakim zezwala na to RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej,
  • przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane, tj.:
  1. w przypadku realizacji umów oraz rezerwacji na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),
  2. w przypadku korzystania z Serwisu, a także po zakończeniu przez Użytkownika korzystania z Serwisu na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),
  3. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika – do czasu cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik cofnie zgodę lub usunie dane w Serwisie, Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać te dane, które są niezbędne do wykonania wcześniej zawartych umów,
  4. w przypadku gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zajdzie sytuacja, w której RODO dopuszcza dalsze przetwarzanie danych,
  5. w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

V. ODBIORCY DANYCH

 1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć:
  1. Climb2change Akademia Wspinania Spółka z o.o. z siedzibą w Tłuczań pod adresem ul. Zagrodniki 104 m. , 34-114 Tłuczań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000969828, ,posiadająca NIP 5512654635 oraz REGON 521937054 – w celu rezerwacji kursów w serwisie,
  2. Szkoła Górska c2c sp. z o.o. z siedzibą w Tłuczań pod adresem ul. Zagrodniki 104 m. , 34-114 Tłuczań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0001066810, ,posiadająca NIP 5512662965 oraz REGON 526992106 – w celu rezerwacji kursów w serwisie,
  3. MailerLite Limited, spółkę zarejestrowaną w Irlandii pod adresem 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Irlandia– w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego
  4. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze i obsługi domeny,
  5. zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414281, posiadającą NIP: 9492191021  REGON: 242888558 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze i obsługi domeny,
  6. cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000685595, REGON 367731587, NIP 7792467259 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze i obsługi domeny,
  7. wFirma – Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS – 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771 – w celu wystawienia dokumentów księgowych,
  8. Przelewy24 należące do  PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, NIP: 779 236 98 87 – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych,
  9. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526 021 50 88, – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych,
  10. Google Cloud Poland Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa– w celu korzystania z usług Google, w tym Google Workspace,
  11. Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 – w celu korzystania z narzędzi i platformy
  12. Facebook czy Instagram, szczególnie w zakresie narzędzi reklamowych,
  13. Facebook Ireland Ltd. – w zakresie korzystania z narzędzi reklamowych Meta Platforms (Facebook) i powierzania danych w ramach grupy niestandardowych odbiorców,
  14. MANYCHAT INC., 535 Mission St, San Francisco, CA 94105, USA – w zakresie korzystania z tego narzędzia w celach marketingowych polegających m.in.na zautomatyzowanej wysyłce wiadomości do osób wchodzących w interakcje w ramach posiadanego profilu w serwisie społecznościowym  Instagram dostarczanego przez Meta Platforms,
  15. inni zleceniobiorcy lub podwykonawcy zaangażowani do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.
  16. urzędy np. urząd skarbowy – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością,
  17. towarzystwa ubezpieczeniowe, linie lotnicze, hotele, organizatorzy turystyki oraz inne podmioty współpracujące przy realizacji zawartych z Użytkownikami umów, mogące być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
  18. właściwe organy państwa, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego z wyjątkiem podmiotów, wobec których podjęte zostaną środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych, bądź przekazanie danych osobowych odbywać się będzie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO.

VI. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. W Serwisie mogą być stosowane pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmujące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies może stosować Administrator jak i podmioty trzecie mogące być w tym zakresie odrębnymi administratorami.
 2. W Serwisie stosowane są zasadniczo dwa typy plików cookies, tj. cookies „sesyjne” stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej) oraz cookies „stałe” – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W Serwisie wykorzystywane mogą być następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np. na poniższych stronach:
Shopping Cart
Scroll to Top